Mặt da hỗn hợp có nghĩa là sự hiện diện của hai hoặc nhiều